Menu

Uitkomsten organisatieonderzoek

27-11-2019

In het voorjaar van 2019 heeft Vrijwilligerscentrale onder een groot aantal organisaties een onderzoek uitgevoerd. Hiermee hebben we in kaart willen brengen waar vrijwilligersorgansiaties mee te maken hebben in hun werkveld. Nu het onderzoek is afgerond willen we je graag op de hoogte brengen van de uitkomsten. Ons onderzoek is door 121 van de 440 aangeschreven organisaties ingevuld.

Enkele uitkomsten staan vermeld in de factsheet die u hier kunt vinden

Een aantal percentages:

69% van de organisaties werkt stedelijk
66% van de organisaties beschikt over een betaalde vrijwilligerscoördinator
47% van de vrijwilligers is in de leeftijd van 41 – 60 jaar
69% van de organisaties heeft behoefte aan verjonging van het vrijwilligersbestand
52% van de organisaties beschikt over onvoldoende vrijwilligers
81% van de organisaties geeft aan open te staan voor anderstalige vrijwilligers

Een aantal interessante uitkomsten willen we graag met je delen.

Succesfactoren bij het werken met vrijwilligers:

 • Goede begeleiding, oog voor waardering, alert op betaalde/vrijwillige werkzaamheden en deskundigheidsbevordering
 • Regelmatig overleg met en persoonlijke aandacht voor de vrijwilligers en enkele keren per jaar een leuke activiteit organiseren voor de vrijwilligers
 • Het aanbieden van aantrekkelijke vrijwilligersfuncties waarbij oog is voor waardering in de vorm van een uitje, aardigheidjes tijdens feestdagen en optimale communicatie
 • Wederkerigheid, iedereen kan bijdragen
 • Betrokkenheid bij de wijk en inspelen op de beschikbaarheid van de vrijwilliger
 • Geen onderscheid maken tussen deelnemer, vrijwilliger, initiatiefnemer en betaalde kracht. We zijn gelijk en allemaal in ontwikkeling
 • We zetten mensen in op hun talenten
 • Van proberen kun je leren. Kijk naar wat je wel kunt en leuk vindt, de rest volgt dan vanzelf
 • Een coördinator die sociaal verbindend en toegankelijk is en kennis heeft van specifieke zaken
 • Zorg altijd goed voor je vrijwilligers, voor een goede sfeer en leuke activiteiten
 • Geven van erkenning en ondersteuning bieden bij eventuele ambities

Mooie quote: ‘We zien mensen weer opbloeien en zich nuttig voelen’

Knelpunten bij het werken met vrijwilligers:

 • Werving, deskundigheidsbevordering en begeleiding
 • Vergrijzing van het vrijwilligersbestand
 • Jongeren willen vaak kort en vluchtig vrijwilligerswerk doen waardoor de vraag naar vrijwilligers altijd blijft openstaan
 • De continuïteit waarborgen bij een steeds wisselende vrijwilligerspoule
 • Voldoende mensen vinden voor de meer organisatorische en bestuurlijke kanten
 • Veel training van vrijwilligers nodig door voortdurende in en uitstroom.
 • Kleine en hechte groepen vrijwilligers die het moeilijk maken om nieuwe mensen aan te trekken

Staat uw organisatie open voor anderstalige vrijwilligers?
81 % van de respondenten geeft aan open te staan voor anderstaligen. Daarvan zegt een groot deel dat ze dan wel Nederlands moeten kunnen spreken.

Er is ook een aantal organisaties dat anderstaligen via vrijwilligerswerk een omgeving biedt waarin ze hun taal- en spreekvaardigheid kunnen vergroten. Bij het werken met kwetsbare doelgroepen, ouderen en/of kinderen blijken de communicatiedrempels moeilijker te slechten.

Mooie quotes:

‘We ontvangen regelmatig statushouders en bewoners van een van de nabij gelegen AZC’s. Dit leidt steevast tot warme en nuttige contacten’

‘Een aantal anderstaligen HAN-studenten heeft hun communityservice bij ons ingevuld. Een aantal van hen is gebleven! ‘

We zien dat het vrijwilligerswerk de laatste jaren sterk is veranderd.

70% van de respondenten herkent dit.

 • Er worden meer eisen gesteld aan vrijwilligers
 • Vrijwilligerswerk wordt vaker ingezet als re-integratiemiddel
 • Vrijwilligers zetten zich eerder in als er iets te leren valt. Na de eenmaal opgedane kennis vertrekken ze weer
 • Door de komst van o.a. Activerend werk is er een groep vrijwilligers die niet vanuit intrinsieke motivatie bij organisaties terechtkomt. Deze groep ervaart vrijwilligerswerk soms als een verplichting
 • Zelforganisatie, mede als gevolg van de zich terugtrekkende overheid, heeft een negatief effect op de inzet van vrijwilligers die wat minder zelfredzaam zijn.
 • Vrijwilligers willen zich niet voor langere tijd binden aan een organisatie
 • De bereidheid om iets vrijwillig te doen is nog steeds groot maar de hoeveelheid tijd die mensen daarvoor beschikbaar hebben, neemt af.
 • Het komt regelmatig voor dat vrijwilligers via hulpverleningstrajecten worden doorgestuurd. Zij behoren dan in wezen tot de doelgroep waarvoor de organisatie zich inzet. Vrijwilligers voldoen zodoende niet aan het functieprofiel van het vrijwilligerswerk, maar zouden meer gebaat zijn bij het meedoen als deelnemer.

Over het algemeen wordt opgemerkt dat er een tekort aan vrijwilligers is, mede door het aantrekken van de arbeidsmarkt. Verplichtingen t.a.v. kleinkinderen, verhoging AOW-leeftijd (langer doorwerken) en toegenomen mantelzorgtaken.

Ongeveer de helft van de organisaties geeft aan dat er vrijwilligers werken die extra begeleiding nodig hebben. Daarbij is het belangrijk dat er een goede balans is tussen deze doelgroep en de ‘reguliere’ vrijwilliger. Een beter onderscheid tussen meedoen als deelnemer en inzet als vrijwilliger zou de organisaties beter in staat stellen hun doelen te bereiken. Niet iedereen lijkt geschikt als vrijwilliger, voor deze doelgroep is meedoen aan een activiteit o.i.d. al voldoende. Verwachtingen van verwijzende organisaties en vrijwilligersorganisaties zouden beter besproken moeten worden.

Wat heeft uw organisatie nodig met het oog op de toekomst:

 • Ondersteuning bij werving en begeleiding
 • Meer vrijwilligers (vaak genoemd)
 • Vrijwilligers op bestuurlijk niveau
 • Goede huisvesting
 • Een stabiele groep vrijwilligers die continuïteit kan waarborgen
 • Financiële middelen om huisvesting, deskundigheidsbevordering en soms zelfs het bestaansrecht te kunnen garanderen
 • Doorontwikkeling vrijwilligersbeleid

Welke bijdrage kan Vrijwilligerscentrale Arnhem hieraan leveren?

Over het algemeen wordt opgemerkt dat meedenken over het werven van vrijwilligers nodig is. Ook bij het optimaliseren van vrijwilligersbeleid kan VWC Arnhem een rol spelen. Als het gaat om specifieke wensen, bijvoorbeeld op het gebied van PR en sponsoring, dan kan Volare hierin zeker iets betekenen in de vorm van een maatwerktraining. Met respondenten die hebben aangegeven hierover contact te willen, maken we een afspraak.

Aanbod Volare
Volare richt zich op deskundigheidsbevordering en waardering van Arnhemse vrijwilligers. We ontwikkelen en verzorgen kortlopende trainingen, workshops, themabijeenkomsten en lezingen voor vrijwilligers die zich inzetten bij Arnhemse organisaties.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben we de indruk dat de mogelijkheid tot inschrijven op het trainingsaanbod van Volare genoeg bekend is. Er wordt dan ook enthousiast gebruik van gemaakt. Het valt wel op dat vanuit sommige organisaties veel aanmeldingen komen en vanuit anderen helemaal niet. Zetten alle coördinatoren het aanbod wel door naar hun vrijwilligers, zodat de vrijwilligers zelf kunnen kiezen of ze ergens aan willen deelnemen? De workshops uit het aanbod zitten erg snel vol, helaas moeten we tegenwoordig vaak tot loting overgaan.

Het feit dat er ook een mogelijkheid is om maatwerk aan te vragen lijkt helaas minder bekend te zijn. Arnhemse organisaties kunnen workshops, trainingen, lezingen voor hun eigen vrijwilligersgroep aanvragen bij Volare. Dan wordt er een zgn. maatwerktraining georganiseerd. Dit kan over alle onderwerpen gaan, er wordt altijd een deskundige,  professionele trainer geboekt. Kosten per dagdeel € 250,--. Het is goed om te weten dat je een training ook samen met een andere organisatie kunt aanvragen, zo blijven de kosten laag.

Waardering van Volare in het onderzoek: 85% van de respondenten is tevreden. Het aanbod en maatwerk van Volare worden gewaardeerd met een cijfer 8.

Tot slot
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de dienstverlening van Vrijwilligerscentrale Arnhem. We krijgen rapportcijfer 8,1! Soms wordt een proactieve benadering gemist. Hier gaan we zeker mee aan de slag.

Modernisering van de vacaturebank is iets dat onze aandacht vraagt en heeft. Tijdens de coördinatorenoverleggen zullen de thema’s die in het onderzoek aan bod kwamen verder worden uitgediept of besproken. Het coördinatorenoverleg vindt twee keer per jaar plaats (voor- en -najaar) Hebt u belangstelling dit overleg bij te wonen, stuur dan een bericht naar info@vrijwilligerscentralearnhem.nl Het eerst volgende overleg staat gepland op donderdag 9 april 2020

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen en/of opmerkingen of ben je benieuwd wat Vrijwilligerscentrale Arnhem voor je organisatie kan betekenen? We maken graag een afspraak met je! Neem contact op met Hanneke Schweitzer of Marieke Kramer, hanneke@vrijwilligerscentralearnhem.nl of marieke@vrijwilligerscentralearnhem.nl